Laçin Grup
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Ziyaretçi Aydınlatma Metni

“6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU” UYARINCA HAZIRLANAN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca "Veri Sorumlusu" sıfatını haiz “LAÇİN GRUP İNŞ. GID. TUR. OTO.NAKL. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. (LAÇİN GRUP)” olarak kişisel verileriniz pazarlama, promosyon, reklam, satış, anket vb. amaçlarla aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, depolanmak, muhafaza edilmek, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu çerçevede, KVK Kanunu'nun 10. Maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca 10 Mart 2018 tarihinde 30356 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ"e uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahiplerini aydınlatma yükümlülüğünü ifa etmek gayesiyle tarafımızca hazırlanan, şahsınıza ait kişisel verilerin şirketimizce hangi amaç ve yöntemler beraberliğinde işleneceği ile kişisel veri sahibinin KVKK m.11 uyarınca sahip olduğu haklara ilişkin bilgilendirmeyi içerir işbu "Ziyaretçi Aydınlatma Metni" tarafınıza sunulmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metninin amacı, “https://lacingrup.com.tr/”  adlı internet sitesinin (İşbu Ziyaretçi Aydınlatma Metni kapsamında “Platform” olarak anılacaktır.) işletilmesi sırasında Platform ziyaretçileri/kullanıcıları (Hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Laçin Grup İnş. Gıd. Tur. Oto. Nakl. San. Tic. Ltd. Şti. ile paylaşılan veya şirketimizin İlgili Kişi’nin Platform’u kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

1. TANIMLAR

6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nun 3. Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan;

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Veri İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi; Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

İfade etmektedir.

 

2. AYDINLATMA KAPSAMI

2.1 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

KVK Kanunu'nun "Genel İlkeler" başlığını taşıyan 4. Maddesi uyarınca kişisel verileriniz;

-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

İlkelerine kati surette uyulmak suretiyle işlenecektir.

 

Tarafımızca işlenecek olan kişisel verileriniz aşağıdaki şekildedir:

VERİ KATEGORİSİ

 

VERİ TÜRÜ

İLGİLİ KİŞİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME GEREKÇELERİ

 

 

 

 

 

İŞLEM KAYDI

 

 

 

 

1. IP Adresi

2. LOG Kaydı

3.Cihaz Bilgisi

 

 

 

 

 

 

1. Platformu Ziyaret Eden İlgili Kişi

1. Ziyaretçilerin ürün ve hizmet tercihlerine göre ürün ve hizmet sunumunun yapılandırılması,

2. Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek

3. Platform’u analiz etmek ve Platform’un performansını artırmak

4. Platform’un işlevselliğini artırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak

5. Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek

1. İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

 

KİMLİK BİLGİLERİ

1. Ad

2. Soyad

 

1.Ziyaretçilerce doldurulacak “İletişim” amaçlı “Bilgi Formu” nezdinde Müşteri Hizmetlerinin temini

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1. E-Posta Adresi

2. Telefon Numarası

 

Amaç ve gerekçeleri çerçevesinde işlenecektir.

 

2.2 Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Şirketimize ait https://lacingrup.com.tr/adlı internet sitesine girmeniz ve devamla işbu internet sitesi içerisinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik işlemler gerçekleştirmeniz halinde tarafımızca elde edilen kişisel verileriniz ise sizlere daha iyi hizmet sunmak maksadıyla kullandığımız çerezler aracılığıyla toplanmakta ve bir sonraki ziyaretlerinizde sizlere işlem kolaylığı sağlamak amacıyla işlenmektedir. (Şirketimizce kullanılan çerezlere dair daha detaylı bilgi için lütfen internet sayfamızda yer alan “Çerez Politikamız”ı okuyunuz.)

Söz konusu kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamda saklanacak olup, tarafımızca temin edilen işbu verilerin yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları, değişime tabi tutulmamaları ve zarara uğramamaları amacıyla gerekli güvenlik önlemleri tarafımızca alınacaktır.

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni kapsamında sizlere bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresi zarfınca yahut böyle bir sürenin öngörülmediği hallerde işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. İşbu süreler sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile iş yerimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

2.3 Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz Platform nezdinde gerçekleştirilecek elektronik toplama faaliyeti neticesinde gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmesi ile işbu Ziyaretçi Aydınlatma Metninin "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri" başlığını taşıyan 3.2 Maddesi’nde sayılan amaçlar doğrultusunda;

- Website sunucu ve altyapı hizmeti alınan şirket ile Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri deneyimi yönetimi, yeniden pazarlama faaliyetleri, analiz çalışmaları, hedefli pazarlama ve kişiselleştirme çalışmaları, kullanıcı deneyimi testleri ve Website iyileştirme çalışmaları kapsamında, bu hizmetlerin alındığı kuruluşlara,  dolaylı/doğrudan yurtiçi iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, şirketimizin bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine

Sair yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir.

2.4 KVK Kanunu'nun 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Yasal Hakları

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “nun 11. Maddesi uyarınca şahsınız;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7’nci madde de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahip bulunmaktadır.

KVK Kanunu'nun 13. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, şahsınıza ait gerekli bilgileri içerir talep dilekçeniz aracılığıyla bizzat elden tarafımıza teslim etmek suretiyle yahut noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler çerçevesinde tarafımıza iletebilirsiniz.

Söz konusu talebiniz, işbu talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

İş Yeri Adresimiz : Ümit Mah. 2546 Sk. No:8 Mutlukent/Çayyolu/ANKARA

Mersis No: 0607035391300018

Telefon Numaramız: +90 312 279 44 11

E-Posta Adresimiz : info@lacingrup.com.tr


Bize Ulaşın